Cơ cấu tổ chức | Giới thiệu


 

1. Trưởng khoa

TS. Nguyễn Phú Hùng

ĐT: 02083901866 hoặc 0984108066

Email: hungnguyenphu@tnus.edu.vn

 

2. Phó Khoa: TS. Nguyễn Thị Hải Yến

ĐT: 0981220379

Email: yennth@tnus.edu.vn

 

3. Các Bộ môn

- Bộ môn Di truyền và SHPT

1. TS. Nguyễn Thị Hải yến

2. TS. Nguyễn Phú Hùng

Giảng viên - Trưởng khoa

3. TS. Vũ Thị Lan

Giảng viên - Chủ tịch công đoàn khoa

4. TS. Hoàng Thị Thu Yến

Giảng viên - Phó khoa

5. ThS. Vũ Thanh Sắc

Giảng viên

6. ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Kỹ thuật viên

7. NCS Lê Đức Huấn

Kỹ thuật viên

 

- Bộ môn Vi sinh Hoá sinh

1. TS. Trịnh Đình Khá

2. TS. Trương Phúc Hưng

Giảng viên - Bí thư liên chi đoàn

3. TS. Nguyễn Thị Kim Cúc

Giảng viên - Trưởng phòng thí nghiệm

4. NCS. Trịnh Ngọc Hoàng

Giảng viên

5. NCS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Giảng viên

6. ThS. Đỗ Thị Tuyến

Giảng viên

7. Cử nhân: Hoàng Thị Đôi

Kỹ thuật viên

8. Cử nhân: Hoàng Thị Thu

Kỹ thuật viên

- Bộ môn Sinh học cơ thể Động thực Vật

TS. Lê Thị Thanh Hương

1. TS. Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Giảng viên

2. ThS. Hứa Nguyệt Mai

Chức vụ: Giảng viên

3. NCS. Trưởng A Tài

Chức vụ: Giảng viên

4. Nguyễn Văn Long

Chức vụ: Kỹ thuật viên

 

4. Văn phòng Khoa

SĐT: 0974056143