Cơ cấu tổ chức | Giới thiệu


 

1. Trưởng khoa

TS. Nguyễn Phú Hùng

ĐT: 02083901866 hoặc 0984108066

Email: hungnguyenphu@tnus.edu.vn

 

2. Phó Khoa: TS. Nguyễn Thị Hải Yến

ĐT: 0981220379

Email: yennth@tnus.edu.vn

 

3. Các Bộ môn

- Bộ môn Di truyền và SHPT

TS. Nguyễn Thị Hải yến

- Bộ môn Vi sinh Hoá sinh

TS. Trịnh Đình Khá

- Bộ môn Sinh học cơ thể Động thực Vật

TS. Lê Thị Thanh Hương

4. Văn phòng Khoa

SĐT: 0974056143