Cơ cấu tổ chức | Giới thiệu


 


1. Lãnh đạo khoa

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Phú Hùng

ĐT: 0818.432.886

Email: hungnguyenphu@tnus.edu.vn

 

Phó Khoa: TS. Nguyễn Thị Hải Yến

ĐT: 0981220379

Email: yennth@tnus.edu.vn

 

2. Danh sách Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Hải yến

TS. Nguyễn Phú Hùng

TS. Vũ Thị Lan

TS. Hoàng Thị Thu Yến

TS. Lê Thị Thanh Hương

TS. Nguyễn Thị Yến

TS. Nguyễn Thị Hương

TS. Trịnh Đình Khá

TS. Trương Phúc Hưng

TS. Đinh Thị Lan

NCS. Nguyễn Thị Thu Huyền

NCS. Trịnh Ngọc Hoàng

NCS. Trưởng A Tài

ThS. Hứa Nguyệt Mai

ThS. Ngô Thu Hà

 

3. Kỹ thuật viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

CN. Nguyễn Văn Long

CN. Hoàng Thị Thu