Đại học chính quy | Đào tạo


Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 6 năm 2018
V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2018 đối với sinh viên khóa 9,10, 11 và 12 hệ chính quy.
Giới thiệu về ngành Sinh học
Giới thiệu về ngành Công nghệ Sinh học