Chương trình “Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh” là chương trình trọng điểm liên ngành, được giảng dạy bởi giảng viên của hai trường: Đại học Khoa học và Đại học Y – Dược Thái Nguyên, cùng với sự tham gia trực tiếp của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sinh viên tốt nghiệp có cơ hội nhận được 2 bằng: Bằng cử nhân Công nghệ Sinh học (ĐHKH cấp) và bằng Cử nhân Xét nghiệm Y học (ĐH Y – Dược cấp). “Công nghệ sinh dược và nông nghiệp công nghệ cao” Đào tạo các sinh viên cử nhân Công nghệ sinh học có kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên môn về công nghệ sinh dược, thú y và nông nghiệp công nghệ cao. Chương trình được thiết kế để đáp ứng mục tiêu đào tạo theo 3 chuyên ngành bao gồm: (1) Chuyên ngành Công nghệ Sinh dược; (2) Chuyên ngành Công nghệ Sinh học trong Thú Y và (3) Nông nghiệp công nghệ cao.

SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sản phẩm từ nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao.

Liên kết Hợp tác

Liên kết trong nước và quốc tế