Thông báo | Công tác HS-SV


LỊCH TRỰC VĂN PHÒNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC (Lịch cố định)


Số điện thoại Liên hệ:

TS. Nguyễn Thị Hải Yến (Phó trưởng khoa) - 0981220379

TS. Trương Phúc Hưng - 0987011777

TS. Nguyễn Thị Yến - 0962633659

TS. Vũ Thị Lan - 0914504250

TS. Nguyễn Thị Hương - 0886484259

TS. Hoàng Thị Thu Yến - 0982752153

TS. Lê Thị Thanh Hương - 0988478975

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền - 0984373161

ThS. Hứa Nguyệt Mai - 0973113541

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo - 0374193666

ThS. Ngô Thu Hà - 0392022092