Cơ cấu tổ chức | Giới thiệu


1. Lãnh đạo khoa

Phó khoa phụ trách

PGS.TS. Nguyễn Thị Hải Yến

ĐT: 0981220379

Email: yennth@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

2. Danh sách Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Hương

ĐT: 0886484259

Email: huongnguyenthi@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

 

TS. Trưởng A Tài

ĐT: 0962420958

Email: taita@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

 

TS. Đinh Thị Lan

ĐT: 0912800052

Email: landt@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

 

PGSTS. Lê Thị Thanh Hương

ĐT: 0988478975

Email: huongltt@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

 

TS. Vũ Thị Lan

ĐT: 0914504250

Email: lanvt@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

 

TS. Trịnh Ngọc Hoàng

ĐT: 0979888396

Email: hoangtn@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

 

TS. Nguyễn Thị Yến

ĐT: 0962633659

Email:yennt@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

 

ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

ĐT: 0984373161

Email: huyenntt@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

 

ThS. Vũ Thanh Sắc

ĐT: 0987864318

Email: sacvt@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

 

NCS. Hứa Nguyệt Mai

ĐT: 0973113541

Email: maihn@tnus.edu.vn

Hướng nghiên cứu và các công bố

 

 

3. Kỹ thuật viên

CN. Nguyễn Văn Long

ĐT: 0989039525

Email:longnv@tnus.edu.vn

CN. Hoàng Thị Thu

ĐT: 0982973496

Email:thuht@tnus.edu.vn

 

4. Văn phòng khoa

ThS. Nguyễn Phương Thảo

ĐT: 0374193666

Email:thaonp@tnus.edu.vn