Sau đại học | Đào tạo


Khoa Công nghệ sinh học trường Đại học Khoa học Thái Nguyên tuyển sinh thạc sĩ chương trình “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XÉT NGHIỆM Y SINH”