Bộ môn Sinh học cơ thể Động vật và Thực vật | Giới thiệu


Giới thiệu

Bộ môn Sinh học cơ thể Động vật và Thực vật được thành lập từ tháng 7 năm 2010 trực thuộc Khoa Khoa học Sự sống, nay là Khoa Công nghệ Sinh học – Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên trên cơ sở tổ Sinh học cơ thể.

Hiện nay, bộ môn có 6 cán bộ, trong đó có 2 TS, 1 NCS, 1 thạc sĩ và 2 cử nhân. Bộ môn được Khoa và Nhà trường giao nhiệm vụ tham gia giảng dạy đào tạo các học phần thuộc lĩnh vực Động vật học, Thực vật học, Sinh thái học và Sinh dược cho 2 ngành Cử nhân Sinh học và Cử nhân Công nghệ sinh học. Đồng thời, bộ môn được giao nhiệm vụ tham gia thực hiện và triển khai các đề tài khoa học các cấp và dự án sản xuất trong lĩnh vực nghiên cứu của bộ môn.

Nhân sự

TT

Thông tin cá nhân

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy

1

TS. Lê Thị Thanh Hương

Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Email: huongltt@tnus.edu.vn

Lehuonga1k52@gmail.com

Description: C:\Users\zhangta\Desktop\20150604_160724.jpg

- Thực vật học

- Đa dạng sinh học

- Bảo tồn tài nguyên cây thuốc

2

TS. Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyenthiyentn2010@gmail.com

Description: C:\Users\zhangta\Desktop\20150604_160724.jpg

- Sinh thái học Thực vật

- Đa dạng sinh học

3

ThS. Hứa Nguyệt Mai

Chức vụ: Giảng viên

Email: nguyetmaimai@gmail.com

Description: D:\CONG  VIEC BM SINH HOC CO THE\ẢNH THẺ BM\anh the Mai.jpg

- Công nghệ phôi

- Công nghệ sinh học sinh sản động vật

- Sinh lý động vật

4

NCS. Trưởng A Tài

Chức vụ: Giảng viên

Email: truongtai176@gmail.com

Description: C:\Users\zhangta\Desktop\20150604_160724.jpg

- Động vật không xương sống

- Đa dạng sinh học côn trùng nước

- Côn trùng trong nông nghiệp và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng

5

Nguyễn Văn Long

Chức vụ: Kỹ thuật viên

Email: longnv@tnus.edu.vn

Description: C:\Users\zhangta\Desktop\20150604_160724.jpg

- Phụ trách các Học phần thực hành của Bộ môn

6

CN. Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ: Cán bộ văn phòng

Email: trangkkhss@gmail.com

Description: C:\Users\zhangta\Desktop\20150604_160724.jpg

- Trực văn phòng khoa CNSH