Hợp tác trong nước | Hợp tác


Ký kết hợp tác đào tạo và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa trường Đại học Khoa học và Bệnh viện A Thái Nguyên


 

 

http://m.baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/ky-ket-hop-tac-dao-tao-va-nghien-cuu-chuyen-giao-ung-dung-khoa-hoc-261831-205.html?fbclid=IwAR1gF1AV7zBjsqqC0Z7_allTTzH9jU11xBXimtcvZux0eAccLiiHbG0ZJ80